Pangangailangan at Kagustuhan

A) Pagkakaiba ng Pangangailangan at Kagustuhan

B) Kaugnayan ng Personal na Kagustuhan at Pangangailangan sa Suliranin ng Kakapusan

C) Herarkiya ng Pangangailangan

D) Batayan ng Personal na Pangangailangan at Kagustuhan

E) Salik na Nakaiimpluwensiya sa Pangangailangan at Kagustuhan

Pagkakaiba ng Pangangailangan at Kagustuhan

Hindi maitatanggi na ang tao ay may mga pangangailangan. Ito ay isang bagay na likas sa kanya. Kailangan ng tao ang pagkain, damit, at tirahan upang mabuhay. Kailangan ang pagkain upang matugunan ang mga pisikal na pangangailangan sa araw-araw at magkaroon ng enerhiya para sa mga gawain. Bukod sa pagkain, kailangan din ang damit at tirahan upang magbigay ng proteksiyon laban sa hindi magagandang epekto ng kalikasan. Ang mga pangunahing pangangailangan ay hindi naman nagbabago bagama’t nagiging masalimuot na ang usapin pagdating sa mga bagay na dating tinuturing na mga kagustuhan lamang. May panahon noon na ang mga cell phone ay malinaw na itinuturing bilang isang kagustuhan lamang. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga cell phone ay maituturing nang isang pangangailangan dahil sa kahalagahan nito sa pakikipagkomunikasyon. Gayundin ang kaso ng sasakyan para sa mga taong napakaraming kinakailangang puntahan sa isang araw. Gayunpaman, malinaw pa rin ang pamantayan sa pagtukoy sa mga pangangailangan bilang mga bagay na mahahalaga upang ang isang tao ay mabuhay at ang lahat ng hindi mahalaga ay maituturing na kagustuhan.

Ang Kaugnayan ng Personal na Kagustuhan at Pangangailangan sa Suliranin ng Kakapusan

“Ang Ekonomiks ay isang agham panlipunan na tumatalakay sa lubusang paggamit ng limitadong yaman upang matugunan ang mga pangangailangan at walang katapusang luho ng tao.”

Mula sa pahayag na ito, makikita ang ugnayan sa isa’t isa ng mga konseptong pagkakaroon ng limitadong yaman, mga pangangailangan, at walang katapusang luho ng tao. Isang magandang halimbawa nito ang suliranin natin sa langis. Hindi maitatanggi na ang ating bansa ay may limitadong pinagkukunan ng yamang ito.

Sa katunayan, upang matustusan ang ating pangangailangan dito, kinakailangan pa nating umangkat ng langis mula sa mga bansang kasapi ng Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Ang suliranin ng kakapusan sa langis ay lalong lumulubha dahil sa hindi masinop na paggamit sa yamang ito bunga ng maaksayang paggamit dito ng mga mamamayan.

Sa paaralan, ramdam na ramdam din ang suliranin ng kakapusan. Bagama’t ang sektor ng edukasyon ang nakatatanggap ng pinakamalaking bahagdan ng taunang badyet sa Pilipinas, sa tuwing panahon ng pagsisimula ng pasukan, karaniwang nababalitaan ang kakulangan sa mga silid-aralan, mga guro, at iba pang mga kagamitang pampaaralan. Kinakailangang pag-isipang mabuti ng kagawaran ng Edukasyon kung saan pinakamainam na gastusin ang pondo. Halimbawa nito ay ang pagpapaliban muna ng pagbili ng mga computer para ipambili ang pondo ng mga libro.

Sa ating mga kabahayan ay ramdam din ang suliraning ito. Halimbawa nito ang pagbabadyet na ginagawa sa limitadong pondo ng pamilya buwan-buwan. Ang pagbili ng magarang kagamitan ay karaniwang ipinagpapaliban upang magbigay-daan sa pag-aaral ng mga anak.

Mula sa mga halimbawang ito, mahihinuha na ang pangangailangan ay may mga bagay na mahalaga para mabuhay ang isang tao. Kabilang dito ang mga batayang pangangailangan (basic needs) tulad ng damit, pagkain, at tirahan. Kapag ipinagkait ang mga bagay na nakatutugon sa mga pangangailangan ng tao, maaari itong magdulot ng sakit o kamatayan.

Samanatalang ang Kagustuhan ay ang paghahangad sa mga bagay na higit pa sa batayang pangangailangan. Ito ang mga bagay na hindi naman mahalaga para sa ikabubuhay ng isang tao. Hinahangad ito ng tao sapagkat maaari itong magbigay ng kasiyahan, kaunlaran, at kaginhawahan.

Herarkiya ng Pangangailangan

May dalawang teorya ng Pangangailangan. Una, ayon kay Abraham Maslow, isang Amerikanong sikolohista, ang lahat ng tao ay may mga pangangailangan para mabuhay sa daigdig. Ang mga ito ay inilalarawan niya sa kanyang teoryang hierarchy of needs.

Ilustrasyon 4.1

Herarkiya ng mga Pangangailangan o “Hierarchy of Needs” ni Abraham Maslow

Self-Actualization
Esteem
Love
Safety
Physiological

Ayon sa teorya ni Maslow, mag mga pangangailangan sa ibaba ng dayagram na kinakailangan munang matugunan bago mabigyang-pansin ang mga pangangailangang nasa ibabaw nito.

Una sa kanyang mga pangangailangan, ang pangangailangang pisyolohikal (psychological). Kabilang dito ang mga pangangailangang nagbibigay-buhay sa isang tao tulad ng pagkain at tubig maging ang kasiyahang naidudulot ng iba’t ibang mga produkto sa ating mga pamilihan sa kasalukuyan. Ang mga taong namimili ng iba’t ibang mga produkto sa pamilihan ay tinatawag na mga konsyumer.

Ikalawa, ang pangangailangang pangkaligtasan (safety) na tumutukoy sa kaligtasan at katiyakan sa buhay kasama na ang kaligtasan sa hanapbuhay. Ikatlo, ang pangangailangang makisalamuha, makisap, at magmahal (love) na tumutukoy sa mga pangangailangang panlipunan tulad ng pagkakaroon ng pamilya at pakikipagkaibigan. Ang ikaapat na pangangailangan ay ang pangangailangang mabigyan ng pagpapahalaga ng iba (esteem) na tumutukoy sa pagrespeto sa sarili at pagrespeto ng ibang tao. Ang panghuli ay ang pangangailangang maipatupad ang kaganapan ng pagkatao (self-actualization). Ito ang pinakamataas sa herarkiya at tumutukoy ito sa pagkamit ng tao sa kanyang kabuoang potensiyal.

Sa teorya ni Maslow, nagagawa lamang maituon ng tao ang kanyang pansin sa mas mataas na antas kung napunan na ang mga nasa ibabang antas.

Ang ikalawang teorya ng pangangailangan na makikita sa ilustrasyon 4.2 ay binuo ng Amerikanong sikolohista na si David McClelland. Ayon sa kanyang teorya, may mga pangangailangan ang tao na natatamo sa matagal na panahon at hinuhubog ng mga karanasan.

Ilustrasyon 4.2

Graph ng pangangailangan ayon sa teorya ni David McClelland

Para kay McClelland, ang tao ay may tatlong uri ng pangangailangan. Una ay ang pangangailangan ng mga naisakatuparang layunin (achievement) nagawa. Sa pangangailangang ito, mas binibigyang-halaga ang pagkamit sa layunin ng isang tao sa halip na pagkakaroon ng pera o kagamitang materyal, papuri, at pagkilala. Binigyan din niya ng pagpapahalaga ang kahalagahan na masubaybayan ang pag-unlad na nakamit sa pamamagitan ng feedback. Ikalawa ay ang pangangailangan para sa kapangyarihan: ayon sa kanya, may dalawang uri ng kapangyarihan: ang personal at institusyonal na kapangyarihan. Tinutukoy ng personal na kapangyarihan ang kapangyarihang hindi maganda dahil kabilang dito ang kapangyarihan na mag-utos sa iba. Samantalang ang kapangyarihang institusyonal ay tumutukoy sa mga pagsisikap na nagawa upang maging maayos ang isang samahan. Ang pinakahuling pangangailangan ayon kay McClelland ay ang pangangailangan sa affiliation o pagsapi. Ito ay tumutukoy sa pangngailangan ng isang indibidwal na madama na tanggap din sila ng ibang tao.

Ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao ang itinuturing na pinakaugat ng suliraning may kaugnayan sa kakapusan. Kaya nararapat na maging matalino sa pagpapasiya ukol sa paggamit ng may kakapusang pinagkukunang-yaman. Kinakailangang bigyang-tuon ang mga bagay na makapagbibigay sa tao ng higit sa kapakinabangan at kasiyahan.

Mga Salik na Nakaaapekto sa mga Pangangailangan na Tao

1. Kita

Isang bagay na isinasaalang-alang sa pagtatakda ng pangangailangan ng mga tao ay ang kanilang kinikita. Iba ang nagiging pangangailangan ng mga taong kakaunti ang salapi. Halimbawa nito ay ang komunikasyon. Ang isang tao na kakaunti ang kita ay makokontento na sa isang cell phone na ordinaryo na magbibigay-daan lamang sa kanya na makipagtalastasan. Samantalang ang isang tao na mas malaki ang kinikita ay maghahangad na magkaroon ng cell phone na mas mamahalin at mas marami ang nagagawa.

2. Edukasyon/Pinag-aralan

Ang antas o lebel ng edukasyon na natamo ng isang tao ay isang salik din na nakakaapekto sa kanyang mga pangangailangan. Iba ang nagiging pangangailangan ng isang doktor sa pangangailangan ng isang manggagawa.

3. Edad

Salik din ng ating pangangailangan ang edad ng isang tao. Ang mga sanggol ay mayroong ibang pangangailangan sa mga taong mayroon nang edad. Samantalang ang isang tinedyer ay mayroon ding ibang pangangailangan sa mga bata. Ang pangangailangang ito ay patuloy na nagbabago habang tumatanda ang tao.

4. Panlasa

Isang salik din ng ating mga pangangailangan ang ating mga panlasa. Malaking dahilan nito ang mga kulturang ating kinabibilangan at kinalakihan. Halimbawa nito ang magkaibang pangangailangan ng isang Pilipino sa Amerikano. Para sa mga Pilipino, karaniwang mga pagkaing Pilipino ang kanyang hahanapin dahil sa ito ay mayroon laging kasamang kanin. Samantalang, para sa isang Amerikano, karaniwan na ang kanyang pagkain ay laging may kasamang tinapay dahil ito ang kanyang kinalakihan.

5. Hanapbuhay o Trabaho

Malaki rin ang epekto ng hanapbuhay ng isang tao sa kanyang mga pangangailangan. Ang isang doktor na may mga pasyente sa iba’t ibang ospital ay mas malaki ang pangangailangan na magkaroon ng sasakyan dahil sa kinakailangan niyang mapuntahan ang mga ito. Iba ang kanyang pangangailangan sa isang titser na nananatili lamang sa isang paaralan sa kanyang trabaho.