Anito

Ang anito ay ang sinaunang espiritu ng mga ninuno o espiritu ng kalikasan na sinasamba ng mga katutubong Pilipino noong unang panahon.

Itinuturing na mabubuting espiritu ang mga anito, sila ay nagsisilbing taga-pagtanggol laban sa masasamang espiritu sa lawas ng kagubatan.

Itinuturing din sila ng ilang grupong etniko na taga-pangalaga ng kalikasan at bantay o kawal ng mga di-bininyagan.

Basahin: Mestizo

Laganap ang mga anito sa mga agrikultural na pamayanan ng Luzon. Kalimitang nag-aalay ang mga tao ng pagkain o atang at iba pang bagay sa anito na kanilang sinasamba upang magkaroon sila ng masagana at payapang pamumuhay.

Ito ay maaaring katawanin ng anumang bagay tulad ng imaheng kawangis ng tao na yari sa kahoy, isang pirasong kahoy, inukit na bato o maaari ring bagay na hindi nahihipo o nakikita tulad ng hangin, liwanag at dilim, o isang tinig.

Nang sumiklab ang kolonya ng España sa Pilipinas at ipinakilala ang Kristiyanismo, nahalinhan ang mga anito ng pagsamba sa Diyos at iba pang mga santo. Gayunpaman, masasabing ang ilang paniniwala kaugnay nito ay maaaring nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan.

Dahil dito, may mga iilang Pilipinong iskolar na naglarawan sa relihiyong ipinakilala ng mga Español na isinapraktika ng mga Pilipino bilang Folk Christianity.

Basahin din: Sampung Utos ng Diyos
Kasaysayan ng Pilipinas