Estados Unidos

Ang Estados Unidos ng Amerika ay isang republikang pederal na mayroong limampung (50) estado at isang distritong pederal.

Matatagpuan sa kalagitnaan ng Hilagang Amerika ang karamihan sa mga estado nito na kung saan mayroon sariling pamahalaan ang bawat isa na naaayon sa sistemang pederalismo.

Magmula noong 12,000 hanggang 40,000 nakaraang taon, sinasabing lumipat galing Asya ang mga katutubo ng pangunanglupa ng Estados Unidos pati na rin ang mga katutubong taga-Alaska.

Basahin: Kilusang Propaganda

Ang Estados Unidos ng Amerika ay binubuo ng limampung estado na mayroong limitadong awtonomiya na kung saan ang batas pederal ang nananaig sa batas ng estado.

Sa pangkalahatang saklaw nito, ang mga usapin sa loob ng hangganan ng mga estado ay saklaw ng kani-kanilang mga pamahalaang estado. Bahagi nito ang panloobang komunikasyon, mga regulasyong may kinalaman sa pag-aari, industriya, negosyo, at kagamitang pampubliko.

Ang saligang batas ng iba’t-ibang estado ay mayroong pagkakaiba sa ilang detalye ngunit kapwa sumusunod ito sa iisang huwarang tulad ng sa saligang batas federal. Kabilang din dito ang pahayag sa karapatang pantao at ang plano ng pagbubuo ng gobyerno.

Ang Pamahalaang Pederal ay binubuo ng tatlong sangay, ito ay ang: ehekutibo na pinamumunuan ng Pangulo, lehislatura na pinamumunuan naman ng Kongreso, at ang hudikatura na pinamumunuan ng Korte Suprema.

Ating ipapakita ang mga wika na may pinakamataas na bilang ng nagsasalita sa Estados Unidos.

Ingles214.8 Milyon
Kastila (Kabilang ang Kriyolo)29.7 Milyon
Tsino2.2 Milyon
Pranses (Kabilang ang Kriyolo)1.9 Milyon
Tagalog1.3 Milyon
Biyetnames1.1 Milyon
Aleman1.1 Milyon

Narito naman ang mga lahi na bumubuo sa lupain ng Estados Unidos.

Europeo171,801,940 Amerikano (60.7% ng populasyon ng Amerika)
Espanyol44.3 Milyong Amerikano (14.8% ng populasyon ng Amerika)
Aprikano39.5 Milyong Amerikano
Pilipino4 na Milyong Amerikano (1.5%)
Tsino3,565,458 Amerikano (1.2%)

Basahin din: Digmaang Pilipino-Amerikano
Kasaysayan ng Pilipinas