Mestizo
ADVERTISEMENT

Ang salitang mestizo ay tumutukoy sa mga anak ng mag-asawang magkaiba ang lahi. Ito ay isa ring terminong tradisyonal na ginagamit sa Espanya.

Ito ang naging taguri sa anak ng Español o Chino na ama at ng inang Filipino o ang kabaligtaran nito. Hindi ipinagbabawal ang pagsasama ng magkaibang lahi, sa katunayan ay kinilala ang mga mestizo bilang isang natatanging sektor ng lipunan mula pa noong 1750.

Basahin: Maharlika

Gayunpaman, higit na mababa pa rin ang tingin sa kanila kumpara sa mga anak ng Español o Chino kaya mas iniuugnay ang mga mestizo sa grupo ng mga Filipino o Indio kaysa sa mga lahing Español o Chino.

Karamihan naman sa mga ito bago ang siglo 19 ay tinawag silang Mestizo de Sangley o mga produkto ng ugnayang Chino at Filipino.

Di tulad ng mga mestizong Español, karamihan sa mga mestizong Chino ay madaling nakakahalubilo sa mga katutubong Filipino.

Dumami lamang ang lahi ng mga mestizong Español nang sumapit ang siglo 19 nang buksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan at mapadali ang paglalakbay mula sa España matapos buksan angg Kanal Suez.

Noong gitnang bahagi ng siglo 19, marami na sa mga mestizo ang yumaman, nagmay-ari ng lupa, nakapag-aral at nagkaroon ng posisyon sa pamahalaan.

Dahil sa hangarin nilang tumaas ang kanilang pagkilala sa lipunan, at bilang pakikiisa na rin sa ibang inaaping sektor, naging aktibo sila sa usapin ng sekularisasyon ng mga parokya sa Kilusang Propaganda at sa Himagsikang 1896.

Dahil din dito ay marami sa ating mga bayani kagaya ng ating Pambansang Bayani na si Jose Rizal, ay nagmula sa mga lahing mestizo.

Basahin din: Estados Unidos
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...