Tenyente Guevarra

Teniente Miguel Guevarra

  • Paglalarawan kay Teniente Guevarra
  • Kasaysayan ni Teniente Guevarra
    • Mga tagong kaaway
  • Pagkatao at mga Ugali

Paglalarawan kay Teniente Guevarra

Si Teniente Guevarra ay isang matandang tenyente ng mga ”guardia civil” at ang malapit na kaibigan ni Don Rafel Ibarra, Ama ni Crisostomo Ibarra. Bilang pagrespeto sa namayapang kaibigan, siya ay nagsikap at ginawa ang lahat ng paraan upang protektahan si Ibarra nang ito ay magbalik mula sa lupain ng Europa kung saan ito nag-aral ng pitong taon (7 years) ang binata.

Basahin: Sultan Kudarat

Kasaysayan ni Teniente Guevarra

Mga tagong kaaway

Bilang isang respetadong tenyente ng mga ”guardia civil”, siya ay nagkaroon ng isang mayamang kaibigan na si Don Rafael Ibara. Sa paglipas ng panahon, napag-alaman niya na napakaraming kaaway ni Don Rafael dahil sa pagiging pinakamayang tao nito sa probinsya ng Laguna. Matapos makulong ni Don Rafael matapos aksidenteng mapatay nito ang tagapag-singil ng buwis, si Guevarra ay ginawa lahat ng kanyang makakaya at ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang tenyente upang mapalaya ang kaibigan, katulad na lamang ng pagkuha ng isang mahusay na abogado at pakikipag-usap sa Gobernador Heneral. Sa oras ng malinis niya na ang pangalan ni Don Rafael, sa kasamaang palad ito ay sumakabilang buhay habang ito’y nasa piitan.

Basahin din: Jose Abad Santos

Nang magbalik ang anak ni Don Rafael, na si Crisostomo Ibarra, mula sa pag-aaral nito sa lupain ng Europa, ang binata ay dumalo sa isang pagdiriwang na inihanda para sa kanya ni Kapitan Tiyago bilang pagsalubong nito sa pagbabalik sa kanilang Bayan. Habang nagaganap ang pagdiriwang, ang binata ay muntik ng makipag-away kay Padre Damaso dahil sa pagmamaliit nito sa kanyang kapwa Pilipino. Matapos nito, agad na umalis ang binata sa pagdiriwang, sinundan siya ng tenyente upang balaan siya tungkol sa kanyang mga kaaway, sinabi rin ng tenyente sa binata kung papaano namatay ang kanyang minamahal na Ama habang ito’y nasa kulungan.

Ang pinaka kinakatakutan ni Teniente Guevarra ay nagkatotoo nang si Ibarra ay sangkot sa isang pag-aalsa. Matapos mapag-alaman ito, siya ay bumisita sa tahanan ni Kapitan Tiyago kung saan nakita niya ang maraming tao na nag-uusap tungkol sa magiging kapalaran ni Ibarra. Doon, pinabulaanan niya ang mga maling akusasyon ng mga tao tungkol sa pakikipagtulungan ni Ibarra sa mga tulisan, at galit na sinabi na siya ay nagtiwala sa mga maling tao.

Silipin: Lope K. Santos

Pagkatao at mga Ugali

Siya ay isang nakakatandang ”guardia civil” na lubos na rumerespeto sa pamilya ng mga Ibarra. Ibinunyag niya kay Crisostomo Ibarra kung paano nakulong ang kanyang Ama na si Don Rafael dahil siya ay nabansagang erehe at pilibustero. Idinetalye niya kung paano ipinahukay ang mga labi ni Don Rafael at pinalipat sa libingan ng mga Instik ng kalaban nitong si Padre Damaso.